അത്യപൂര്*വ്വമായ ആകാശവിസ്മയമാണ് ചൊവ്വ, ബുധന്* ദിവസങ്ങളില്* മാനത്ത് ദൃശ്യമാകാന്* പോകുന്നത്. കത്തിനില്*ക്കുന്ന സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലൂടെ ശുക്രന്* കടന്നുപോകുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ശുക്രസംതരണമെന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസാനത്തെ ശുക്രസംതരണമാണിത്. 2117-ല്* മാത്രമേ ഇനി ഇത് ദൃശ്യമാകുകയുള്ളൂ.

സൂര്യന് മുന്നിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ശുക്രന്* ഒരു കറുത്ത പൊട്ട് പോലെയാകും ദൃശ്യമാകുക. അന്റാര്*ട്ടിക്ക ഉള്*പ്പെടെ ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഈ കാഴ്ച കാണാന്* സാധിക്കും. എന്നാല്* നഗ്നനേത്രങ്ങള്*ക്ക് കൊണ്ട് സൂര്യനെ നോക്കരുത്. സൌരക്കണ്ണടകള്* ഉപയോഗിച്ച് വേണം വീക്ഷിക്കാന്*. അല്ലെങ്കില്*, സൂര്യന്റെ പ്രതിബിംബം കണ്ണാടിയിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് കാണണം.

ശുക്രസംതരണം വീക്ഷിക്കാന്* വിപുലമായ സൌകര്യങ്ങളാണ് നാസ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജ്യോതിശാസ്ത്രരംഗത്ത് നിരവധി പഠനങ്ങള്*ക്കും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്*ക്ക് ശുക്രസംതരണം സഹായകമാവും.

More Stills


Keywords: Sun,Antartica,sunrise,Skywatchers , Rare Venus Fly-By