ഉപ്പില്ലാത്ത ചോറ് പോലെയാണ് ഫേസ്ബുക്കില്ലാത്ത നെറ്റ്. നെറ്റില്* പുതുതായി എത്തിയവര്*ക്കും സ്ഥിരമായി ഉള്ളവര്*ക്കും ഒരാവേശമാണ് ഫേസ്ബുക്ക്. എന്നാല്* ഫേസ്ബുക്കിന്റെ നാളുകള്* എണ്ണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷണം പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. അയേണ്**ഫയര്* ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഉടമയും വിവരസാ*ങ്കേതികവിദ്യാ വിദഗ്ധനുമായ എറിക്ക് ജാക്*സണാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മരണം പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പത്ത് വര്*ഷം മുമ്പ് യാഹു വമ്പനൊരു കമ്പനിയായിരുന്നു. ഇന്നത് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. യാഹു ഇപ്പോഴും പണമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 13,000 ജീവനക്കാര്* കമ്പനിയിലുണ്ട്. എന്നാല്* പഴയ യാഹു മരിച്ചുപോയി. അതിന്റെ ബിസിനസ് മോഡല്* തന്നെ മാറി. 2000-ല്* യാഹുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം മൂല്യം പോലും യാഹുവിന് ഇപ്പോഴില്ല.

ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇന്റര്*നെറ്റ് കമ്പനികളുടെ മൂന്ന് തലമുറകളാണെന്നും എറിക്ക് ജാക്*സണ്* നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അതില്* ഒന്നാം തലമുറയില്* പെട്ട കമ്പനികളില്* ഒന്നാണ് യാഹൂ. ഫേസ്ബുക്കാവട്ടെ രണ്ടാം തലമുറയില്* പെട്ട ഇന്റര്*നെറ്റ് കമ്പനികള്*ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. മൂന്നാം തലമുറയില്* പെട്ട കമ്പനി ഉണ്ടാവുക മൊബൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നും ജാക്സണ്* പറയുന്നു. ഇത്തരം കമ്പനികള്* നിലവില്* വരുന്നതോടെ, ഫേസ്ബുക്കിന് അന്ത്യമാകും. അഞ്ച് തൊട്ട് എട്ട് വര്*ഷങ്ങള്*ക്കുള്ളില്* ഇത് സംഭവിക്കുമെന്നും ജാക്*സണ്* പ്രവചിക്കുന്നു.

സോഷ്യല്* നെറ്റ്*വര്*ക്കിംഗ് സൈറ്റുകള്* വരാന്* തുടങ്ങിയപ്പോള്* ഗൂഗിള്* ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടിവന്നു. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് സോഷ്യല്* നെറ്റ്*വര്*ക്കിംഗ് രംഗത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗൂഗിളിന് ചെയ്യാനായത്. മൊബൈലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൂന്നാം തലമുറ ഇന്റര്*നെറ്റ് കമ്പനികള്* വരുന്നതോടെ ഫേസ്ബുക്കിനും ഗൂഗിളിന്റെ ഗതി വരും.

ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഐ*പിഓ തകര്*ന്നടിഞ്ഞത് ഇന്റര്*നെറ്റ് കമ്പനികള്*ക്ക് ഏറ്റ വലിയ ആഘാതമായിരുന്നു. ഫേസ്ബുക്കാണ് അവസാന വാക്ക് എന്ന് ധരിച്ച് വശായ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര്* ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഓഹരിവില 90 ഡോളര്* വരെ എത്തുമെന്നൊക്കെ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്* 38 ഡോളറിന് വിപണിയിലെത്തിയ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഓഹരിയൊന്നിന് ഇപ്പോഴത്തെ വില വെറും 25.87 ഡോളറാണ്. സംഗതികള്* ഇങ്ങനെയായിരിക്കേ, ജാക്*സന്റെ നിരീക്ഷണം ശരിയായേക്കുമോ എന്ന് സംശയിക്കുകയാണ് ഇന്റര്*നെറ്റ് കമ്പനികള്*.

More pictures


Keywords:Yahoo,google,Internet companies,dollar,share market,facebook,Facebook to disappear in 5 to 8 years