നിനയാത്ത നേരത്ത് അകലെയീ മലഞ്ചെരുവില്* ..
നീ വന്നത് സത്യമെന്നോ ..
നിന്നെയൊന്നു കാണാന്* ഏറെ കൊതിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും..
പെട്ടെന്ന് നിന്* വിളി കേട്ട നേരം,
തരിച്ചു പോയി ഞാന്* ..
കാലം തീര്*ത്തൊരാ തടവറയും കടന്നു പൊടുന്നനെ ,
വന്നു നീ നിന്നെന്* മുന്*പില്* ..
കനവിനുമഴലിനുമൊടുവിലായി നിന്* മുഖം കണ്ടു ഞാന്* ..
ഒരുപാട് പറയാന്* വെമ്പിയെന്* ഹൃദയം ,
എങ്കിലും ഒന്നും നാം പറഞ്ഞതില്ല..
മൊഴികളല്ല മിഴികളാണ് പ്രണയത്തിന്* ഭാഷ എന്ന് ,
വീണ്ടുമറിഞ്ഞു നാം ..
സ്നേഹത്ത്തിന്റെ മായാ നൂലിഴകള്* കാലവും ദൂരവും
കടന്നു കൊരുത്തോരാ പ്രണയകോടി എന്നെ അണിയിച്ചു നീ
മടങ്ങിയെന്നോ...
നിന്റെ കണ്ണുകളില്* നീ ഒളിപ്പിച്ചോരാ കുസൃതിയാമാമൃതും,
നിന്* മൊഴികളിലെ തേന്* മധുരവും ,
എന്നുമെന്റെ ഉള്ളിലൊരു വിരഹത്തിന്* തേങ്ങലായി ..
ഇളം കാറ്റിലും,ഒഴുകുമീ പുഴയിലും
ഞാന്* തിരയുന്നത് നിന്* മുഖം മാത്രം....
ഈ മരങ്ങളും, പൂക്കളും,പൂമാനവും
വിരഹത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര ചാര്*ത്തി എന്നെ നോവിക്കുന്നു...
മഞ്ഞു വീഴുമീ വഴികളില് കണ്ണും നട്ട്,
എന്നുമീ കൂട്ടുകാരീ നിന്നെ കാത്തിരിക്കും
എന്ന് വരും നീ ..
ഉമ്മറ വാതിലില്* നിനക്കായി മിഴി പൂട്ടാതെ ഞാന്* കാത്തിരിക്കാം..
ഹൃദയത്തിലെഴുതിരിയും മനസ്സില്* പ്രണയത്തിന്* മണിദീപവും ,
അണയാതെ അവസാന നിമിഷം വരെയും..


Keywords:poems,ninakayi njan kathirikam,love song,love poem,songs