ഇനിയും എത്ര നാള്* നിന്നെയും കാത്തു ഞാന്*
ഉരുകുന്നു പ്രിയേ ഞാന്* ആകെ..
നിന്നെകുറിച്ചുള്ള ഓര്*മ്മകള്*
എന്നും എത്ര സുന്ദരം
നീ എന്* അരികില്* ഉണ്ടായ നാളുകള്*
നിന്* മടിയില്* ഉറങ്ങിയ ആ നാളുകള്*
മറക്കില്ല ഞാന്* എന്* ജീവനില്*
പോയി നീ എങ്ങോ ഒന്നും പറയാതെ
പാവമീ എന്നെ തനിച്ചാക്കി
നിന്* കാലൊച്ച കേള്*ക്കനായ്* ഞാന്*
എന്നും കൊതിപ്പു
വരില്ലേ നീ എന്* പ്രിയ വേനല്*മഴയെ....


Keywords:ninnekurichulla ormakal,poems,love poem,sad poems,kavithakal,malayalam kavithakal