പൂന്തോട്ടം വീണ്ടും പൂ ചൂടി നില്*ക്കുന്നു
നിന്നെയണിയിക്കാന്* മലകള്* കോര്*ക്കുന്നു
പുഷ്പങ്ങളീ പൂവാടിയില്*
വാടാതെ വീഴാതെ നില്*ക്കുന്നു
നിന്റെ പൂക്കൂടയില്* തിങ്ങി നില്ക്കാന്*
നിന്* മുടിക്കെട്ടില്* നിറഞ്ഞു നില്ക്കാന്*
നിന്റെ കൈ വിരലിനെ പുല്*കി നില്ക്കാന്*
നിന്* മടിത്തട്ടില്* കിടന്നുറങ്ങാന്*
നിന്റെ പാദങ്ങളില്* പാദുകം നേരുവാന്*
നിനക്ക് മുന്നില്* നമിച്ചു നില്ക്കാന്*
പൂക്കള്* കൊതിക്കുന്നു.
പോയ വസന്തത്തിന്* നാളുകളില്*
ഈ പൂക്കള്* നിനക്കായ് വിരിഞ്ഞിരുന്നു
പനിനീര്* ദലങ്ങളും ചെമ്പകവും
നിന്* പുഞ്ചിരി പോലെ വിരിഞ്ഞു നിന്നു
നിന്റെ കാലടികളെ പുണരുവാന്* തുമ്പകള്*
നീ വരുന്ന വഴിയിലെല്ലാം
പൂക്കള്* വിരിച്ചിരുന്നു.
പൂന്തോട്ടം വീണ്ടും പൂ ചൂടി നില്*ക്കുന്നു
വാതില്* തുറന്നു നിന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു.


Keywords:pushpangalee vadiyil,kavithakal,poems,sad songs,love song,love poems,articles